30. 12. 2014

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval návrh nového územního plánu Plzně. V tomto návrhu je několik bodů, se kterými jako Strana zelených nesouhlasíme. Rozhodli jsme se tedy předložit na veřejném projednání územního plánu několik nejzásadnějších připomínek, pod něž chceme nasbírat podpisy občanek a občanů Plzně. Díky nasbíraným podpisům získáme možnost zmocnit zástupce veřejnosti, který jménem všech podepsaných občanů může podávat námitky proti návrhu územního plánu a má v procesu připomínkování větší pravomoce. Může např. podat proti návrhu územního plánu žalobu k soudu.

Jaké jsou naše nejzásadnější připomínky k Územnímu plánu Plzně?

1. Nesouhlasíme s výstavbou plánovaného severojižního průtahu městem. Průtahy jsou překonané dopravní opatření, od kterého se v civilizovaných městech upouští. V první připomínce žádáme, aby koridory v úsecích Sukova – Borská, Borská – Přemyslova a Přemyslova – Karlovarská byly v návrhu územního plánu zrušeny bez náhrady. Severojižní spojení přes Plzeň po silnici  I/27 může vést po západním okruhu, jehož výstavba už byla zahájena, když byl na podzim otevřen úsek mezi Bory a Křimicemi.

 2. Další připomínka se týká stavby nových silnic v Plzni. Žádáme, aby některé plánované úseky silnic, které mají sloužit jako napojení na vnitřní okruh, byly bez náhrady vyňaty ze seznamu veřejně prospěšných staveb. Tím, že se upraví jejich status, se například zamezí možnosti vyvlastňovat pozemky pro jejich stavbu.

3. V případě OC Corso chceme jistotu, že zastupitelstvo bude jednat v souladu s proběhlým referendem. Proto do 2 let požadujeme pro lokalitu Americká – Sirková vydání regulačního plánu, kde mj. plochy určené pro zastavění monofunkčními objekty obchodu a služeb nepřesáhou 15% rozlohy lokality.

4. Chceme, aby zástavba lokality Kasárna Slovany měla jasná pravidla. Povolení výstavby v této lokalitě musí být podmíněno vydáním regulačního plánu do 2 let. Plán by měl obsahovat následující: plocha centrálního parku/parkového náměstí má být nejméně 3ha, plocha určená pro zastavění monofunkčními objekty obchodu a služeb by neměla přesáhnout 10% rozlohy lokality (jednotlivý monofunkční objekt obchodu a služeb by neměl přesáhnout 3000 m2) a v území mají být rezervovány plochy pro občanskou vybavenost – školství (mateřská škola) nejméně v rozsahu 1 ha.

Celý text připomínek včetně odůvodnění a tabulku pro podpisy pod zmocnění zástupce veřejnosti naleznete v odkazu zde.

Pod připomínky sbíráme nejméně 200 podpisů od občanek a občanů Plzně (tj. s trvalým pobytem v Plzni, věk > 18). Podpisy sbíráme během ledna a části února, ale čím dříve je nasbíráme, tím lépe. Přesný termín veřejného projednání návrhu územního plánu, kde nejpozději půjde uplatnit námitky zástupce veřejnosti, není totiž ještě znám.

Pokud Vám není lhostejné, co se v Plzni děje, přijďte podepsat připomínky k územnímu plánu do Kavárny Inkognito (Husova 24, Plzeň).

Budeme moc rádi, když se i Vy sami zapojíte do sběru podpisů. Vytiskněte si tento formulář připomínek a s (čitelně) vyplněnými podpisy jej vhoďte do schránky Strany zelených (Americká 29, Plzeň) nebo jej nechte na baru v Kavárně Inkognito.

Děkujeme, že Vám není lhostejné, co se v Plzni děje!
____________________________________